Skip links

Enllestit el Mapa de la Comunicació de Catalunya

El Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB ha elaborat un Mapa interactiu de la Comunicació a Catalunya concebut com un espai web on oferir dades sobre els mitjans existents a cada moment en el nostre territori i, en una segona fase, compartir coneixements entre periodistes, estudiants de periodisme i ciutadanes i ciutadans interessats. El mapa 2019 supera l’anterior del 2018 on es contemplaven només els mitjans. Serà presentat dilluns vinent al Col·legi de Periodistes.

La primera fase d’aquest projecte es realitza amb un ajut del Consell Social de la UAB. Aquest ajut permet disposar d’un mapa interactiu de Catalunya des d’on es pot accedir a tota la informació en diferents nivells i profunditat, i actualitzar-la.

En un primer nivell de profunditat es mostren resums de quantitat i tipologia de mitjans de cada comarca. En el segon nivell, els resums són de cada població. En el tercer nivell apareixen llistats tots els mitjans d’una població escollida i es pot accedir a la fitxa de cada mitjà. La fitxa estàndard de cada mitjà conté informació bàsica sobre cada un: nom del mitjà, tipus de mitjà privat o públic, empresa editora, titularitat, adreça postal i electrònica, tirada… A més d’aquest sistema de navegació, hi ha una eina que permet cercar els mitjans segons tipologia, comarques o paraules clau.

D’aquesta manera, es disposa d’un espai on es fa visible la diversitat de mitjans de comunicació distribuïts pel conjunt del territori de Catalunya, amb les dades bàsiques de les característiques dels diferents mitjans i els links a les seves webs. Aquest mapa interactiu permet tenir una visió del conjunt de Catalunya, amplia i diversa, que evita la visió centralista habitual.

Aquesta eina electrònica, a més de permetre consultar la informació d’una forma fàcil i comprensible, també fa possible que aquestes dades puguin ser actualitzades per diferents usuaris autoritzats (com ara associacions professionals, grups empresarials o gabinets de premsa municipals) d’una forma senzilla, facilitant així l’actualització constant de la base de dades.

La base de dades del sistema disposa també d’un espai a cada fitxa de cada mitjà de comunicació que pot ser utilitzat per exposar una breu història del mitjà. En una segona fase, donarà pas a un altra apartat per intercanviar informació sobre cada mitjà entre usuaris autoritzats. D’aquesta manera, aquest mapa interactiu es podrà convertir en un espai web per compartir coneixements entre periodistes i estudiants de periodisme sobre els mitjans de comunicació a Catalunya.

Amb aquest Mapa interactiu dels Mitjans Comunicació a Catalunya, el Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB posa a disposició de les entitats interessades i departaments de la Generalitat una plataforma en la qual es facin visibles tots els mitjans de comunicació, per tal que professionals, estudiants i ciutadanes i ciutadans disposin d’un espai comú on trobar informació bàsica complerta, actualitzada i accessible sobre el conjunt dels mitjans de comunicació a Catalunya. (Font: )

Per: labcompublica.info
Font imatge: amicsuab.cat